Новости компании

9 января 2018 года

Освіта для всього світу

Дмитро Олександрович Шамровський, директор двох дніпропетровських підприємств – «Сервісний центр АВТОДИЗЕЛЬ» та дистри б’юторської компанії «ДіМеД», – людина, яка зуміла створити систему, універсальну техно логічну структуру в одному з найскладніших сегментів автосервісу – в ремонті дизельної паливної апаратури. Нині обидва підприємст ва Дмитра Шамровського гідно представля ють Україну і широко відомі у всьому світі – в обох Америках, Азії, Африці, Індії і від Лісабо ну до Владивостоку. Річ в тім, що компанії Дмитра Шамровського займаються ремон том, дослідженням, розробкою та виробниц твом обладнання для універсальних дизель сервісів. А аналогів деякого обладнання ук раїнської розробки немає навіть серед ви робів світових лідерів цього ринку. Відмінніс тю діяльності Дмитра Шамровького є те, що своє обладнання він продає виключно в ком плекті з навчанням спеціалістів.

 

Універсалізм по дніпровськи

 За фахом Дмитро Олександрович – механік з виробництва літаючих апаратів. Принаймні, так записано в його дипломі. На справді він конструктор міжконтинентальних балістичних ракет. Матеріали по всіх дисциплінах на фізикотехнічному факультеті Дніпропетровського університету, де він вчився, позначалися грифом «таємно» і «цілком таємно», за винятком економіки, посібники з якої мали гриф «для службового користування». Навчальні процеси відбувалися в закритому режимі. Через секретність отриманої в процесі навчання інформації Дми тро Шамровський, як і його колеги, тривалий час значився у спис ках «невиїзних». Такі ж обмеження на нього були накладені і служ бою в ракетних військах. І перше, з чим стикнувся «двічі невиїзний» інженер після закінчення вузу – безробіття. Це був початок 90х. Довелося влаштуватися на першуліпшу роботу, а саме – на Придніпровський завод залізобетонних конструкцій. Працювати доводилося одночасно головним механіком, конструктором, інженером держтехнагляду і замість усіх тих, хто повтікали з за воду через невиплату заробітної плати. Дмитру Олександрови чу теж платили не завжди, і через півтора року йому довелося перейти на роботу автослюсарем на одне з дніпропетровських автопідприємств, де він і стикнувся з поблематикою діагностики і ремонту дизельної паливної апаратури. Свою вищу освіту він був змушений приховати, інакше на цю роботу його б не взяли. Нині Дмитро Олександрович Шамровський – один із найвідоміших у світі фахівців у цій галузі. Свого часу він фак тично став одним із перших українських технарів, який взявся за ремонт імпортних паливних насосів високого тиску та розібрався в їхніх конструкціях, регулюваннях і стандартах. На гадаємо, що в ті часи наші механізатори не мали поняття, як підступитися до ремонту, наприклад, комбайна вартістю 150 тис. євро, і у всьому слухалися дилерів, які на запасних части нах заробляли чи не більше, ніж на самих комбайнах. А Дмит ро Шамровський став одним із тих, хто зумів втрутитися в цю ситуацію і ремонтував навіть «вбиту» імпортну техніку, за ре монт якої не брався вже ніхто. Згодом його компанія «Сервісний центр АВТОДИЗЕЛЬ» була авторизована за найвищими стандартами світового виробника паливної апаратури – японської компанії Denso. Якщо говорити дуже стисло, головне, що зробив Дмитро Ша мровський – це універсалізація діагностики паливної апаратури різних виробників на одному унікальному стенді конструкції Шамровського з допомогою унікальних і оригінальних присто сувань, які теж розроблені ним самим. При цьому, якість та інформативність діагностики його стендів на порядок переви щує показники аналогічного обладнання світових брендів. Річ у тім, що, на відміну від замовників ремонтних і діагнос тичних послуг, світові виробники не дуже зацікавлені ні в універсалізації свого обладнання (аби не допомагати конкурен там), ні в підвищенні ремонтопридатності своїх виробів (аби продавати побільше нових вузлів). Тому головною перешкодою в розвитку бізнесу Дмитра Шам ровського стали відсутність універсального обладнання і конфіденційність технологічної інформації виробників. На подо лання цих бар'єрів і спрямував свою діяльність Дмитро Шам ровський від самого початку. Тепер він сам є носієм власної унікальної конфіденційної інформації, а доповіді про його технічні напрацювання на деяких підприємствах світових ви робників читаються для інженерів найвищого рівня. З біографії Дмитра Олександровича слід навести ще один ду же характерний епізод. На початку його діяльності в сфері ре монту паливної апаратури виникло питання – де брати запасні частини? В Україні їх не було. Поїхали з напарником до Туреччи ни, не знаючи мови, не маючи там знайомих. Дніпровцям просто пощастило: вони зустрілися з Мехметом Айдіном Озбеком, керівником турецької компанії, який виявився дистриб’ютором компанії Denso, а до того ж ще й одним із найбільших турецьких дилерів Bosch. Незважаючи на те, що розмова відбувалася на «мигах», Мехмет Озбек не тільки зрозумів, чого хочуть українці, а й просто їм допоміг. Він не тільки організував їм навчання, а й взяв на себе всі витрати приїжджих, в т.ч. й на проживання. Відтоді Мехмет Озбек – один із найкращих друзів і найнадійніших партнерів Дмитра Шамровського. Саме він дав майбутньому лідеру перший поштовх до якісних зрушень у його бізнесі. Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що метою такої передмови було не тільки представити загалу одного з найкра щих механіків України. Адже крім видатних технічних розробок Дмитро Шамровський налагодив ще й виключно ефективний навчальний процес, який є яскравим прикладом самодостаньої альтернативної освіти в Україні і за її межами. Саме про це ми з ним і хотіли поговорити, а про деякі епізоди з його біографії розповіли для того, аби переконати наших читачів у тому, що Дмитро Шамровський добре знає, про що говорить. 

Школа без екзаменів

 – У мене навіть думки не виникало про те, що фахівців для сво го підприємства я буду шукати серед випускників вузів чи технікумів, – каже Дмитро Олександрович. – Ставлення до сис теми технічної освіти в Україні у мене негативне. Вона безнадійно відстала від нинішніх реалій і для потреб бізнесу непридатна. Більше того: я сам пропонував вузам організувати читання курсу лекцій про сучасні системи впорскування пального, системи Common Rail, способи їх діагностики й ремонту. Ставлення я відчув недоброзичливе – адже для моїх лекцій у когось з викла дачів доведеться відбирати "години". В результаті студенти були позбавлені доступу до тих знань, які я міг би їм дати і які знадо билися б їм при працевлаштуванні. А наші технічні вузи і досі ма ють за найвище досягнення автопрому автомобіль ГАЗ53. Ну, не хочуть, то й не хочуть, що тут поробиш? На тому й розійшлися. Продукт нашого підприємства, випробувальні стенди для па ливної апаратури і ремонтне обладнання для неї у мене ніхто б не купував, якби я не навчав спеціалістів, які могли б на ньому працювати. Цей процес я розпочав у 2000у році. Зараз навчан ня у нас є складовою програми постачання обладнання. Навчальний процес включає як теоретичну частину, так і практичні заняття на нашій СТО. Але навчальні семінари ми проводимо не тільки в Україні. Для прикладу, останній навчальний цикл наша компанія про вела в лютому цього року в Стамбулі. Туди прилетіла делегація з латиноаменриканських країн – Мексики, Колумбії, Еквадору, Перу і Чилі. Також на семінар прибули наші дистриб’ютори з Польщі, Сербії, Португалії та з Індії і Арабських Еміратів, які представляють наших партнерів в країнах Сходу і Близького Сходу, а також Африки. Екзамени за результатами семінарів ми не проводимо, оскільки не вбачаємо в цьому потреби. До нас приїжджають лю ди, які, поперше, інвестували значні кошти в обладнання, по друге, заплатили за навчання, а потретє, приїхали не за оцінка ми, а за знаннями, які їм необхідні для розвитку власного бізне су і які я їм повинен дати. Для них байдуже, буде у них диплом, чи ні: їм треба тільки знання. Моє завдання – зорієнтувати слу хачів щодо новинок паливної апаратури, дати технології їх діаг ностики і ремонту на нашому обладнанні, переконатися, що во ни цю інформацію зрозуміли і засвоїли, і відповісти на всі без ви нятку їхні запитання. До тих пір, доки я не дійду висновку, що ко жен слухач зрозумів і засвоїв те, що я йому розказав і показав, я його просто не відпущу, тому що він не просто мій студент, а мій партнер, який працює на моєму обладнанні. В цьому, я вважаю, головна відмінність наших семінарів від навчальних процесів офіційної системи освіти: ми репутаційно і фінансово зацікавлені в остаточному результаті, бездоганній якості підготовки слухачів. Тому, наприклад, методикам тестування паливної апаратури ми навчаємо тільки на стендах власної розробки, тому що на на шому обладнанні можна проводити тести, яких не можна викона ти на стендах навіть світових виробників. Раніше ми користува лися стендами Bosch, Hartridge та обладнанням інших брендів, які зараз наводимо своїм студентам, буває, і в якості негативних прикладів. Адже деякі світові системи тестування фактично ґрун туються на зовнішньому ефекті і створені без належного ро зуміння принципів роботи паливної апаратури, особливо коли один бренд береться за створення апаратури для тестування ви робів іншого. Наприклад, тестування паливних насосів на наших стендах здійснюється в 11-13 етапів, а на стендах Bosch і Denso – тільки в 34. В результаті всі показники в нормі, а насос, буває, працює неправильно, і ніхто не може зрозуміти, чому. В таких ви падках замовнику радять просто поміняти насос. А на нашому стенді паливний насос стає повністю «прозорим», ми можемо ви явити будьяку його несправність, що дозволить його відремон тувати і зекономити клієнту чималі кошти. 

Відмінності освітянських технологій

 Навчальні семінари ми проводимо не тільки в якості комплек туючої опції до обладнання. Наші партнери з нашою допомогою й надалі уважно відслідковують новинки ринку паливної апара тури. Наприклад, на лютневий семінар в Стамбулі приїхали два підприємця з Еквадору, з якими ми вже проводили навчальні курси і в Дніпрі, і в Еквадорі. Річ в тім, що на семінарах ми роз казуємо як про існуючі, так і перспективні паливні системи, які тількино починають застосовуватися в автопромі і яких ніхто з ремонтників ще не бачив. І от нашим еквадорським партнерам почали надходити замовлення на такі системи, про які ми їм розповідали раніше. У них виник ряд нових питань – як систем них, так і конкретних, і вони визнали за доцільне приїхати до Стамбулу для їх з'ясування, тому що такої інформації вони не отримають більше ніде. Відмінністю наших навчальних процесів є те, що ми можемо готувати фахівців, але не можемо підготувати викладачів, які взяли б на себе частку нашої навчальної роботи в своїй країні – скажімо, в тому ж Еквадорі. Просто виготовлення стендів і об ладнання для ремонту паливної апаратури – це, так би мовити, зовнішній прояв нашої роботи, а в її основі – глибокий моніто ринг ринку паливної апаратури, аналітика, розробка оригіна льних і універсальних діагностичних та ремонтних технологій, які ми поширюємо відразу після їх створення. По суті, це наукова робота, братися за яку не ризикне ніхто з виробничників. Їхнє завдання – застосовувати наші напрацювання на практиці. Крім того, відмінності мають і технології нашої освітянської ро боти. Наприклад, упродовж багатьох років я створював слайдові і відеопрезентації, якими ілюструю свої лекції. Цей ресурс потре бує постійного оновлення, перекладу на іноземні мови, створен ня ефективних навчальних методик передачі таких складних технічних знань користувачам. Так, на сьогоднішній день наша база навчальних слайдів у програмі Power paint складає близь ко 4 тисяч штук, і цей ресурс постійно зростає. Зараз не ті часи, щоб за одним підручником вчити цілі покоління інженерів. Вчо рашні новини нікому не треба, ми навчаємо навіть не тому, що є сьогодні, а тому, що буде завтра або через рік. Після наших навчальних курсів фахівець зможе налагодити роботу на своєму підприємстві і передати необхідні знання своїм підлеглим. Але тут питання не в керівництві, а в глибинному, си стемному, базовому розумінні призначення, конструкції і прин ципів роботи паливних насосів, інжекторів у всій ретроспективі їх технічного удосконалення, по всіх світових виробниках – BOSCH, Siemens, Denso, Delphi, Cummins та ін., плюс засвоєння унікальних методик тестування і ремонту вузлів паливної апара тури, які безперервно напрацьовуються нашою компанією. Іншими словами, наша система підготовки кадрів – це постійно діючі курси підвищення кваліфікації, без яких підприємець швидко втратить конкурентоздатність. В сучасному динамічному світі такі методи підготовки і перепідготовки спеціалістів я вважаю єдино можливими для забезпечення ефек тивної підтримки їхньої кваліфікації, принаймні в технічній галузі. Вся офіційна система освіти тут нікому нічим допомогти не зможе. Бізнесу від цього ні холодно, ні жарко, тому що не обхідних йому фахівців він виховує сам. Але при цьому бізнес сплачує податки, на яких тримається вся економіка держави. Значна частина цих податків спрямовується саме на потреби си стеми освіти, і після слова НАВІЩО вже можна ставити великий знак запитання. Освітянам давно слід над ним замислитися.

Підготував Сергій Пархомов.